Про факультет

Соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету – відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоздатний факультет, скерований на постійне покращення якості практично-спрямованого навчання та розвиток наукових досліджень з традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, який має особливу місію:

генерувати зміни, яких потребує регіон, країна та світ;

створити умови для надання якісної сучасної освіти через вільне творче навчання та наукові дослідження відповідно до суспільних потреб;

формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

До складу Факультету входить 3 кафедри:

Кафедра освітології і педагогіки

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Кафедра психології та соціальної роботи

Науково-дослідна діяльність викладачів соціально-гуманітарного факультету

Життєдіяльність колективу факультету щонайперше характеризує те, що, крім належного здійснення освітньої, навчально-методичної, організаційної і суто громадської роботи, перевага надається науково-дослідницькій діяльності, що є складовою професійного повсякдення кожного професора, доцента, докторанта, магістранта, студента і центрується довкола міждисциплінарної проблематики. Це різнобічно підтверджують, з одного боку, ґрунтовні надбання у царині теорії, методології та емпірики розвитку сучасної гуманітаристики, з іншого – регулярний вихід у світ упродовж 18-ти років українського теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу «Психологія і суспільство», який за рейтингом періодичних наукових видань України, що мають бібліометричні профілі, посідає 19 місце серед 503 таких видань.

Викладачі мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою практикою, систематично публікуючи свої наукові розробки у фахових виданнях України та за кордоном, беручи участь у наукових конференціях, круглих столах, дискусійних наукових майданчиках.

 Синергія навчання, науки та практики є характерною рисою життя факультету. Розвиваємо різноманітні моделі організації навчального процесу: навчання на основі дослідження під керівництвом (Research-led learning;);  навчання на основі дослідження під наставництвом (Research-tutored learning); навчання, орієнтоване на дослідження (Research-oriented learning); навчання, що базується на дослідженні (Research-based learning). Мотивуємо студентів до проведення досліджень та оприлюднення результатів у різних формах; започатковано формування власного дослідницького та творчого портфоліо для студентів факультету з першого курсу. З метою розвитку критичного мислення практикуємо співвикладання академічної дисципліни, зокрема викладачів з різними поглядами, участь у навчальному процесі гостьових лекторів, практиків. Передбачено наступність тематичної спрямованості студентської наукової роботи.

Науково-педагогічні працівники здійснюють свої дослідження у межах науково-дослідних тем: «Інформація, документ, комунікація у глобалізованому світі», «Психодидактичні технології освітніх взаємодій та їх розвивальний потенціал».

При кафедрах функціонує аспірантура зі спеціальностей: 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 032 – історія та археологія, 053 – психологія, 011 – освітні, педагогічні науки. Партнерами факультету є Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Національний університет культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Івано-франківський національний університет нафти і газу, Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця), Національний університет «Львівська політехніка» Національний університет «Полтавська політехніка» імені Ю. Кондратюка, Сумський державний університет Київський транспортний університет Національна металургійна академія України, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України  та інші освітньо-наукові установи.

Студентські ініціативи СГФ

Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ – формат сучасної платформи взаємодії, інтерактивний діалоговий майданчик для наукового, професійного та особистісного самовдосконалення студентів.

Психологічна школа професійного розвитку «АКМЕ» є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із студентами 3 та 4 курсів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія» і створена як додаткова база для інтерактивного практичного навчання. Координують роботу Школи доценти кафедри психології та соціальної роботи Оксана Коваль, Марія Бригадир і Тетяна Надвинична.

Діяльність Школи спрямована на підвищення рівня наукових та практичних професійних знань, умінь і навичок студентів, формування у майбутніх фахівців наукового та професійного мислення, культури, професійно-моральних цінностей, розширення співробітництва кафедри психології та соціальної роботи із організаціями та закладами, які надають спектр соціальних і психологічних послуг для населення. Учасники Школи обмінюються досвідом із психологічною клінікою Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія).

Відколи на кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності відкрили спеціальність «Правова журналістика», студенти із захопленням долучилися до Медіашколи (координатор Тетяна Кульпа – студентка групи ЖПР 31). Такий формат навчання медіаграмотності є надзвичайно захоплюючим та сприяє розбудові ефективної системи медіаосвіти студентів заради забезпечення всебічної підготовки їх до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіаобізнаності і медіакомпетентності відповідно до фахових вимог.

Також при кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності активно функціонують наукові гуртки та проблемні групи: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Леся Біловус); Культурологічні студії (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Надія Білик); Науковий семінар з документознавства (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Гомотюк); Студентський науковий гурток з інформаційної справи (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Шкіцька).

На факультеті також діє студентський науковий гурток «Фройд і Конт» (координатор доцент кафедри психології та соціальної роботи Віталій Біскуп), учасники якого беруть участь в наукових семінарах, диспутах, круглих столах, присвячених проблемам соціальної роботи, соціології.

Окрім цього на факультеті систематично проводиться суботній неформат «Без краваток», куди студентський парламент СГФ запрошує керівників структурних підрозділів університету, щоб краще дізнатися про можливості ЗУНУ. В неформальній обстановці учасники спілкуються про міжнародну академічну мобільність, фонди, стипендії, гранти, можливості участі у програмі Erasmus+, міжнародні стажування та конкурси, про навчання, дозвілля, самоврядування, реалізацію креативних освітніх та наукових проєктів.

Західноукраїнський національний університет
Вул. Львівська, 11, центральний корпус
м. Тернопіль, 46009
тел: 0352 112233
https://www.wunu.edu.ua/

Усі авторські права захищенні ©2020 Соціально-гуманітарний факультет KVV Education Zone | Розроблена Rara Theme. Працює на WordPress.